දුම්රිය සංක්‍රමණ වායුසමීකරණ යන්ත්රය

  • Rail Transit Air Conditioning Series

    දුම්රිය සංක්‍රමණ වායු සමීකරණ මාලාව

    වසර 10 ක සංවර්ධනයත් සමඟ SONGZ දුම්රිය වාහන සඳහා පුළුල් පරාසයක වායුසමීකරණ ආකෘති ඇත, එනම් දුම්රිය එන්ජින් සඳහා දුම්රිය, දුම්රිය, මොනෝරේල්, මෙට්‍රෝ, ට්‍රෑම් වැනි ය. ඔබගේ යොමු කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන මාදිලි කිහිපයක් බෙදා ගැනීමට අපි කැමතියි.